Popis:

MABA Prefa železobetonové prefabrikované stěny průjezdních silážních žlabů jsou ideálním produktem pro moderní zemědělce, kteří při silážování nedbají pouze na vysokou výtěžnost, ale také chtějí dosáhnout dobré kvality krmení díky možnosti vysokého zhutnění. Z důvodu snadného odebírání siláže se koncepce průjezdního silážního žlabu prosazuje stále častěji. Silážní stěny se vyrábí od výšky 1,3 m až do 3,5m, skladebná délka desek je jednotná 2,2m, tato rozměrová flexibilita umožňuje stavět průjezdní silážní žlaby přesně na míru pro daný zemědělský provoz v závislosti na předpokládané spotřebě krmiva. Desky jsou vyráběny z betonu třídy C35/45, expoziční třídy hladké vnitřní plochy jsou XA3, XC4, XF4 a XM2. Průběžně zaoblené náběhové hrany umožňují přizpůsobit tvar sila okolnímu terénu. Horní zaoblený okraj desek je velice šetrný k silážním fóliím. Snadný způsob montáže z důvodu prefabrikace umožňuje provádět výstavbu těchto průjezdních silážních žlabů i svépomocí. Šroubované spoje desek na pero a drážku s vysokou přesností slícování lze velice dobře utěsnit proti úniku silážních šťáv.

Materiály:

Třída betonu: C 35/45
Třída oceli: 10 505 (R), KARI (W)
Stupeň vlivu prostředí: XA3, XC4, XF4, XM2

Rozměry a parametry:

označení popis délka
l (cm)
výška 1
h1 (cm)
výška 2
h2 (cm)
tlošťka
b (cm)
hmotnost
(kg/ks)
SILO v.130 cm
SIL-130-1 L/R náběhová deska poz. 1 220 10 85 8 202
SIL-130-2 L/R náběhová deska poz. 2 220 85 130 8 454
SIL-130-3 L/R náběhová deska poz. 3 1)
SIL-130-4 UNI průběžná deska poz. 4 220 130 130 8 548
SIL-130-8 L/R ukončovací deska poz. 8 220 130 70 8 374
SILO v.150 cm
SIL-150-1 L/R náběhová deska poz. 1 220 10 85 8 202
SIL-150-2 L/R náběhová deska poz. 2 220 85 130 8 454
SIL-150-3 L/R náběhová deska poz. 3 1) 220 130 150 8 590
SIL-150-4 UNI průběžná deska poz. 4 220 150 150 8 634
SIL-150-8 L/R ukončovací deska poz. 8 220 150 90 8 394

Doplňující údaje:

  Výška desky 130 cm 150 cm 170 cm 200 cm
  Výstuž jednoduchá jednoduchá zesílená dvojitá
  Typ Q188 Q188 Q377 Q188 a KY80
  Doporučená
šířka žlabu
12 cm 14 cm

Navrhování:

Průjezdní silo je tvořeno dnem sila a silážními deskami opřenými o zemní val pod úhlem 67°. Štěrkopískový podklad tloušťky min. 20 cm musí být dobře zhutněný. Na nejspodnějším okraji sila je podélná drenáž pro zadržení prosakující povrchové vody. Dno sila musí být ve sklonu min. 1,5% ve směru odběrné strany. Rovněž je nutné zajistit ekologické zachytávání silážních šťáv.

Manipulace a skladování:

Pro snadnou manipulaci jsou silážní desky na zadní straně opatřeny 4 (3) závěsnými oky. Manipulují se pomocí VZV nebo běžnými zdvihacími prostředky vždy za všechna závěsná oka. Skladují se na rovné zpevněné ploše ve vodorovné poloze položené na sobě a proložené dřevěnými proklady. Proklady musí být vždy nad sebou, aby nedocházelo k ohybovému namáhání desek.
Při manipulaci a skladování je nutno vždy dbát všech platných bezpečnostních předpisů.

Provádění:

Silážní desky usadíme dle postupu manipulace do připravené drážky ve dně sila a opřeme je o montážní kolík pod úhlem 67°. Spoj na pero a drážku utěsníme trvale plastickou hmotou. Desky vzájemně spojíme na zadní straně závitovými tyčemi. Vnější strany desek zasypeme štěrkem až po horní okraj. Na závěr utěsníme stavěcí žlab cementovou maltou nebo horkým asfaltem a spáry mezi deskami vyplníme vhodným tmelem odolným proti kyselinám. Podrobný postup naleznete v Návodu k montáži průjezdních sil MABA Prefa.

Normy a předpisy:

■  ČSN EN 206-1, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991
■  ČSN EN 13369

Certifikáty:

Na uvedený výrobek je vydáno:

■  „Prohlášení o vlastnostech“ podle zákona č. 22/1997 Sb., a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
■  Certifikát výrobku

Soubory:

Language »