Katalog PHS PHONOBLOC

Naše společnost vyrábí prvky pro betonové protihlukové stěny PHS. Jedná se o:

 • soklové panely
 • betonové sloupy
 • protihlukové panely

Soklové panely:

Popis:

Soklové (základové) panely protihlukových stěn (PHS) jsou plošné prvky, které se vyrábějí jako plné železobetonové stěny, nejčastěji v tloušťkách 12 a 15 cm. Obvykle jsou obdélníkového tvaru, ale v případě potřeby lze vyrobit i tvary atypické (vykrojení na piloty, zkosení spodní hrany dle terénu, vybrání pro únikové dveře apod.). Povrchová úprava může být hladká nebo z jedné strany zdrsněná koštětem. Ve spodní části panelů mohou být vytvořeny kulaté odvodňovací otvory.
V případě použití u silnic může být lícová strana opatřena ochranným nástřikem proti chemickým a rozmrazovacím prostředkům. Při použití v blízkosti elektrických strojů a zařízení mohou být soklové panely opatřeny uzemňovacími závitovými pouzdry.

Materiály:

Třída betonu: min. C 30/37
Třída oceli: 10 505 (R), KARI (W)
Stupeň vlivu prostředí: XF3 (použití pro železnice)
  XF4 (použití pro silnice)

 

Rozměry a parametry:

 • SOKLOVÝ PANEL – OSV 4 m, délka l = 385 cm (OSV sloupů 4 m)

panel
výšky
h (cm)

tloušťka panelu b = 12 cm tloušťka panelu b = 15 cm

plocha
(m2/ks)

objem
(m2/ks)

hmotnost
(kg/ks)

plocha
(m2/ks)

objem
(kg/ks)

hmotnost
(kg/ks)

60

2,31

0,28

  720

2,31

0,35

885

80

3,08

0,37

  961

3,08

0,46

1 180

100

3,85

0,46

1 201

3,85

0,58

1 475

120

4,62

0,55

1 441

4,62

0,69

1 769

 • SOKLOVÝ PANEL – OSV 6 m, délka l = 585 cm (OSV sloupů 6 m)

panel
výšky
h (cm)

tloušťka panelu b = 12 cm tloušťka panelu b = 15 cm

plocha
(m2/ks)

objem
(m2/ks)

hmotnost
(kg/ks)

plocha
(m2/ks)

objem
(kg/ks)

hmotnost
(kg/ks)

60

3,51

0,42

1 095

3,51

0,52

1 365

80

4,68

0,56

1 460

4,68

0,70

1 821

100

5,85

0,70

1 825

5,85

0,88

2 276

120

7,02

0,84

2 190

7,02

1,05

2 731

 

Poznámky:
Délka a výška panelů může být libovolná.
Rozměry vykrojených či zkosených panelů mohou být opět libovolné.

Po vzájemné dohodě lze vyrobit i speciální soklové panely dle specifikace zákazníka (rozměry a tvar, třída betonu, výztuž atd.) s odpovídajícím snížením či navýšením ceny.

 

 

Navrhování:

Soklové panely se navrhují jako spodní stupeň protihlukových stěn s modulovou vzdáleností sloupů obvykle 6 nebo 4 m. Typem sloupů (betonové příp. ocelové) a jejich osovou vzdáleností je dána délka soklových panelů. Tloušťka a vyztužení jsou zpravidla určeny statickými požadavky na únosnost soklového panelu – zatížení od horních stupňů PHS či boční tlak od přihrnuté zeminy. Nejčastěji používané tloušťky jsou 12 a 15 cm. Výška je vcelku libovolná dle potřeb konstrukce PHS a terenních nerovností. Z důvodů snazší a tím levnější výroby se navrhuje pokud možno jednotná pro celou PHS.

 

Manipulace a skladování:

Pro snadnou manipulaci jsou dílce v horní hraně opatřeny dvěma závitovými pouzdry pro našroubování závěsných ok. Manipulace se provádí jeřábem vždy za závěsná oka.
Skladují se na rovné zpevněné ploše ve svislé poloze opřené o dostatečně stabilní podpěru a proložené dřevěnými proklady.
Přepravují se ve svislé poloze na rovné ploše dopravního prostředku opřené o stabilní podpěru a proložené dřevěnými proklady, případně ve vodorovné poloze rovněž proložené proklady. V tomto případě musí být vždy proklady nad sebou, aby nedocházelo k ohybovému namáhání dílců.
Při manipulaci je nutno dbát všech bezpečnostních předpisů.

 

Provádění:

Soklové panely se dle postupu manipulace svisle zpouštějí mezi betonové, případně ocelové sloupy protihlukové stěny až do úplného dosednutí na dosedací plochy. Na takto usazené soklové panely je možné stejným postupem osazovat další (absorpční) panely. Po úplném osazení a utěsnění všech komponentů PHS je možné soklový panel přihrnout zeminou do výšky určené statickým výpočtem.

 

Normy a předpisy:

 • ČSN EN 206-1, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991
 • ČSN EN 13369, ČSN EN 13670, ČSN EN 14388
 • ČSN 72 3000, ČSN 73 1201

 

Certifikáty:

Na uvedený výrobek je vydáno:
1) Pro použití u železnice

 • „Prohlášení o shodě“ podle zákona č. 22/1997 Sb., a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 • Certifikát výrobku

2) Pro použití u silnice

 

 • „Prohlášení o vlastnostech“ s technickými požadavky na stavební výrobky podle § 5 odst. 1 pís. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování shod 3) a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství, ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, norma EN 14388:2005/AC:2008.
 • Osvědčení výrobku

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

 

Soubory:

Language »