Popis:

Silniční panely IZD jsou ploché železobetonové prvky obdélníkového formátu a slouží k vytváření dočasných účelových komunikací, parkovacích, skladových a ostatních zpevněných ploch, ale i stálých komunikací III. a IV. třídy. Výhodou je snadná a rychlá montáž a v případě potřeby i demontáž.

 

Materiály:

Třída betonu: min. C 25/30
  min. C 30/37
Stupeň vlivu prostředí: XF3 – C 25/30
  XF4 – C 30/37
Třída oceli: 10 505 (R), KARI (W)

 

Rozměry a parametry:

  • SILNIČNÍ PANELY – XF3
označení popis délka
l (cm)
šířka
b (cm)
výška
h (mm)
plocha
(m2/ks)
hmotnost
(kg/ks)
kolový tlak1)
(kN)
IZD-1/3 silniční panel 1/3 300 100 15,0 3,0 1 125 21
IZD-3/10 silniční panel 3/10 300 150 15,0 4,5 1 670 21
IZD-10/10 silniční panel 10/10 300 150 21,5 4,5 2 383 50
IZD-16/10 silniční panel 16/10 298 198 21,5 6,0 3 171 50
IZD-16/10 O 2) silniční panel 16/10 zbytkový 298 198 21,5 6,0 2 800

Poznámky:
1) maximální normový kolový tlak na stojnou plochu kola 0,2 x 0,5 m pro 50 kN a 0,1 x 0,25 m pro 21 kN
2) silniční panel IZD-16/10 O se vyrábí ze zbytkového betonu a výztuže

Po vzájemné dohodě lze vyrobit i speciální silniční panely dle specifikace zákazníka (tvar a rozměry, třída betonu, výztuž atd.).

IZD-1/3                                 IZD-3/10                                 IZD-10/10                                     IZD-16/10

IZD-1/3 

Navrhování:

Silniční panely IZD jsou v rozsahu katalogového sortimentu vyráběny v tloušťkách 15 cm a 21,5 cm. Lze z nich tedy vytvářet komunikace a zpevněné plochy s odlišným dopravním zatížením, a to vozidlem o celkové hmotnosti do 6 tun (zatížení kola 21 kN) nebo vozidlem o celkové hmotnosti do 20 tun (zatížení kola 50 kN).
Předpokladem pro řádnou funkci a životnost silničních panelů je jejich celoplošné podepření – urovnaný a zhutněný podklad bez nerovností a skladbu vozovky je nutné navrhnout v závislosti na třídě dopravního zatížení. Při dodržení technologie kladení panelů je lze použít opakovaně.

 

Manipulace a skladování:

Pro dobrou manipulaci jsou dílce opatřeny závěsnými háky, přepravují se ve vodorovné poloze na rovné ploše dopravního prostředku. Manipulace se provádí jeřábem vždy minimálně za čtyři závěsná oka. Skladují se na rovné zpevněné ploše do výšky max. 1,5 m.

 

Provádění:

Silniční panely se ukládají dle postupu manipulace vedle sebe na rovné a zhutněné štěrkové podloží (minimální spára mezi jednotlivými prvky 10mm). Před přípravou štěrkového podloží je třeba provést skrývku ornice. Minimální únosnost půdy pod štěrkovým podložím by měla být Rdt = 150 kPa. Doporučené frakce a tloušťky vrstev štěrkového podloží jsou uvedeny na obrázku.

Rdt – tabulková výpočtová únosnost zeminy

 

Normy a přepisy:

  • ČSN EN 206-1, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991
  • ČSN EN 13369, ČSN EN 13670, ČSN EN 13877-1, ČSN EN 13877-2
  • ČSN 72 3000, ČSN 73 1201, ČSN 73 6131

 

Certifikáty:

Na uvedený výrobek je vydáno:

  • „Prohlášení o shodě“ podle zákona č. 22/1997 Sb., a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

 

Soubory:

 

Language »