Popis:

Prefabrikáty pro nástupištní hrany UB 4, 5, 8 a 9 jsou železobetonové dílce průřezu tvaru písmene „L“. Především jsou určeny k vytváření železniční nástupišť pro vlaková nádraží a zastávky. Jejich konstrukce a hmotnost zajišťuje dostatečnou stabilitu prefabrikátů a tím celé nástupní hrany. Boční svislé stěny jsou opatřeny drážkou na straně jedné a perem na straně druhé. Spojením na pero a drážku je zajištěna jednak těsnost proti pronikání zásypu a dále je přesně fixována vzájemná poloha sousedních prefabrikátů.
Dále lze nástupištní prefabrikáty použít jako opěrné stěny pro zajištění zeminy v místech terénních nerovností, skládky sypkých materiálů a jiné stavby, kde vyhovují svojí únosností a rozměry.

 

Materiály:

Třída betonu: C 30/37, C 25/30 – dle ÖNORM
Třída oceli: 10 505 (R), KARI (W)
Stupeň vlivu prostředí: XF4

Rozměry a parametry:

označení popis délka
l (cm)
šířka
b (cm)
výška
h (cm)
hmotnost
(kg)
UB 4 nástupištní prefabrikát výšky 63 cm 99,5 55 63 300
UB 5 nástupištní prefabrikát výšky 95 cm 99,5 75 95 500

 

Poznámky:
Nástupištní prefabrikáty UB 4 a UB 5 jsou dodávány na paletách po 4 ks na paletě. Nepoškozené palety lze vrátit ve výrobním závodě za výkupní cenu.

 

 

označení popis délka
l (cm)
šířka
b (cm)
výška
h (cm)
hmotnost
(kg)
UB 8 nástupištní prefabrikát výšky 130 cm 99,5 110 130 715
UB 9 nástupištní prefabrikát výšky 130 cm 199,5 110 130 1440

 

Poznámky:
Nástupištní prefabrikáty UB 8 jsou dodávány na paletách po 2 ks na paletě, UB 9 se dodávají volně ložené na prokladech. Nepoškozené palety lze vrátit ve výrobním závodě za výkupní cenu.

 

Navrhování:

Železniční nástupiště z nástupištních prefabrikátů se navrhuje jako opěrná stěna vytvořená z těsně vedle sebe usazených prefabrikátů řady UB, která je svou kratší stranou uložená na vrstvě podkladního betonu min. C 12/15 tloušťky alespoň 10 cm. Nástupištní těleso je vyplněno nenamrzavým materiálem, který je zhutněn. Na nenamrzavém materiálu je podkladní vrstva pro dlažbu a povrch nástupiště je zadlážděn. Dlažba musí splňovat protiskluzové parametry. Příčný sklon nástupiště se navrhuje ve sklonu 2% směrem od koleje, aby z nástupiště odtékala voda.
Dlažba povrchu nástupiště je ukončena vhodným obrubníkem do betonového lože tak, aby byl zajištěn odtok vody. Za obrubníkem musí zůstat minimálně 0,3 m zemního tělesa z důvodu zajištění stability obrubníku.
Ukončení nástupiště je řešeno opět z nástupištních prefabrikátů UB, které se otočí kolmo k ose koleje. Tím je zajištěna stejná výšková úroveň hrany nástupiště. Vzhledem ke kolmému uložení prefabrikátů nezapadá pero do drážky. Prefabrikáty musí být uloženy těsně vedle sebe, případně odříznuto pero.
Řezy nástupištním tělesem pro výšky nástupní hrany 0,55 a 0,38 m nad temenem koleje ukazují následující schémata.

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Prefabrikáty tvoří nástupní hranu nástupiště. Vlastní povrch je proveden dlažbou. V dlažbě musí být proveden opticky a hmatově vnímatelný varovný pás. Stejně tak musí být zajištěno vedení nevidomých a slabozrakých osob signálními pásy a konce nástupiště označeny varovnými pásy.

Manipulace a skladování:

Pro snadnou manipulaci jsou dílce v čelní stěně opatřeny dvěma kulatými otvory. Manipulace se provádí za tyto dva otvory jeřábem nebo běžnými zdvihacími prostředky pomocí textilního lana nebo vidlicového přípravku. Prefabrikáty se dodávají na paletách po 4 ks/pal (2 ks/pal) nebo volně ložené.
Palety s prefabrikáty je nutné skladovat na zpevněné ploše, zajistit jejich stabilitu proti posunu či naklopení a není možné je ukládat na sebe.
Při manipulaci a skladování je nutno vždy dbát všech platných bezpečnostních předpisů.

Provádění:

Stavbu nástupiště je možné zahájit až po zřízení konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku a pláně tělesa železničního spodku. Prefabrikáty se uloží svou kratší stranou na vrstvu podkladního betonu C 12/15 tloušťky nejméně 10 cm. Horní plocha podkladního betonu musí být rovná tak, aby prefabrikát ležel celou svou plochou na betonu. Vzdálenost nástupní hrany od osy koleje se provede dle ČSN 73 4959. V případech, kdy je podkladní beton nad plání tělesa železničního spodku (viz obr. 2 a 3), je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejímu poškození.
Uložení prefabrikátů se provádí tak, aby zapadala pera do drážek a byla tak zajištěna vzájemná poloha sousedních dílců. Po uložení prefabrikátů dojde k zásypu a zhutnění nenamrzavým materiálem. V případě, že je zásypový materiál nepropustný, provádí se horní plocha zásypu ve sklonu, aby byl zajištěn odvod vody. Na takto provedenou vrstvu se rozprostře podkladní vrstva dlažby a nástupiště se vydláždí.

 

Normy a předpisy:

  • ČSN EN 206-1, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 13369
  • ČSN 72 3000, ÖNORM B 4710

Certifikáty:

Na uvedený výrobek je vydáno:

  • „Prohlášení o shodě“ podle zákona č. 22/1997 Sb., a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
  • Certifikát

 

 

Soubory:

Language »