Pod devizou „Všechno z jedné ruky“ společnost MABA Prefa spol. s r.o. nabízí integrovaná řešení pozemního stavitelství od sklepa až po střechu – s jistotou průmyslové výroby v kontrolované kvalitě. Všechny prefabrikáty MABA Prefa spol. s r.o. pro bytovou výstavbu jsou navzájem optimálně sladěny, a proto je možné je ideálně kombinovat.

Prefabrikované montované sklepy MABA se obzvláště dobře hodí pro zřizování sériových sklepů. Výrobní program zahrnuje výrobu, dodávku a montáž stěn, stropů a schodišť. Stěny z plného betonu, které jsou štíhlé pouhých 15 cm a které jsou přesto staticky plně nosné, přinášejí větší užitnou plochu při stejných vnějších rozměrech. Pokud je to požadováno, splňuje prefabrikovaný montovaný sklep MABA zátěžový stupeň 2a podle rakouské normy ÖNorm B2209 a může tak odolávat vzdouvající prosakující vodě a dočasně se vyskytující tlakové vodě. V případě zvláštních požadavků nabízíme sklep MABA-WF (vodotěsný montovaný sklep). Má další vyztužení ve stěnách a zvláštní těsnící opatření na veškerých spárách – technologie, která se úspěšně používá pro utěsňování sedimentačních nádrží a ve výstavbě tunelů.

Dvojité filigránové stěny

Dvojité filigránové stěny se nejčastěji požívají v bytové, občanské a průmyslové výstavbě. Velice vhodné je jejich požití pro stavbu podzemních podlaží objektů a také při realizaci staveb ve stavebních prolukách, kde je možné navrhnout dvojitou filigránovou stěnu těsně ke stěně sousedních objektů. Další své uplatnění pak nacházejí při výstavbě kolektorů, nádrží a opěrných stěn. Tyto stěnové dílce se skládají ze dvou tenkých železobetonových desek (zpravidla 50 až 60 mm silných), jejichž vzájemná poloha je fixována příhradovými nosníky s mezerou pro zmonolitnění. Stěnový dílec filigrán již obsahuje veškerou nosnou výztuž. Za nespornou výhodu tohoto systému můžeme považovat vyloučení tesařských a armovacích prací na staveništi, hladký povrch stěn jež není nutné omítat a snadné vytváření prostupů. Před zabetonováním lze do prostoru pro monolitický beton provést rozvody zdravotních a elektrických instalací. Stěnu je možné vyrobit až do rozměru 3,2 m x 12 m. Maximální celková tloušťka stěny je 350 mm. Pro výrobu dvojitých filigránových stěn se používá beton třídy C25/30 až C35/45 a ocel kvality 10505, BSt 500.

Spřažené stropní desky Filigran

Filigránové stropní desky představují progresivní technologii spřažených poloprefabrikovaných železobetonových konstrukcí.

V deskách je již zabudovaná spodní nosná i rozdělovací výztuž dle statického výpočtu. Jejich největší předností je úspora bednění, jednoduchost a rychlost provádění a hladký povrch podhledové plochy. Dodatečně betonovaná vrstva umožňuje snadné zabudování všech druhů instalací. Filigránové stropní desky se používají pro stropní a střešní konstrukce v občanské, bytové a průmyslové výstavbě. Velice výhodné je použití těchto desek v kombinaci s dvojitými filigránovými stěnami, kdy jejich současným zmonolitněním je dosaženo výrazné tuhosti celé konstrukce. Tloušťka filigránové stropní desky je zpravidla 50 až 60 mm, ekonomická šířka je 2390 mm (maximálně 3200 mm), ekonomická délka je do 7 000 mm ( při vylehčení maximálně 9 000 mm). Pro výrobu je používán beton třídy C25/30 až C35/45 a ocel kvality 10 505, BSt 500.

Skelety pro bytovou,občanskou a průmyslovou výstavbu

Komplexní výrobní program MABA Prefy spol. s r.o. umožňuje nabídnout zákazníkům výrobu, dodávku a montáž skeletu pro širokou škálu objektů – průmyslové a skladové haly, skelety občanských a bytových staveb. Sloupy, trámy, průvlaky, vaznice, ztužidla a střešní vazníky jsou vyráběny dle individuálních požadavků zákazníka. Průřez, rozměr a únosnost jsou stanoveny na základě konstrukčního řešení vypracovaného statikem. Jednotlivé dílce mohou být vyrobeny z předem předpjatého betonu nebo železobetonu.

Do jednotlivých výrobků je možno zabudovat zámečnické a spojovací prvky, popřípadě prvky pro zavěšování dalších konstrukcí nebo technologií. Sloupy, trámy, průvlaky, ztužidla se vyrábí do max. délky 15 m, vaznice do max. délky 20 m, střešní vazníky do max. délky 35 m. Velikost každého jednotlivého dílce je taktéž omezena jeho maximální hmotností, která může být až 35 tun.

Prefabrikované tenisové, sportovní a účelové haly

Firma MABA Prefa spol. s r.o. vyrábí unikátní systém trojkloubových železobetonových rámů s táhlem pod úrovní podlahy, který dovoluje vytváření architektonicky velmi působivých halových staveb pro sport (zejména tenis), které lze využít i pro jiné účely jako například hangáry pro menší letadla. Systém je rozměrově velmi variabilní – délka haly je libovolná v násobku 2,5 m až 6 m, šířka 18 m, výška v patě 3,5 m až 6,1 m, výška ve vrcholu 9,5 m až 12,1 m. V případě tenisových hal, umožňují rozměry haly pořádání mezinárodních turnajů.

Opláštění haly je možno provést podle přání zákazníka z libovolných materiálů jako například železobetonové panely, kovové sendvičové panely nebo dřevěné opláštění. Velkou výhodu těchto hal je jejich bezkonkurenční požární odolnost.

Další výrobky pro pozemní stavitelství
  • prefabrikovaná schodiště
  • balkonové desky
  • energokanály
  • tribunové prvky
  • garáže
Language »