1. Výrobní dokumentace

Stavební dílce jsou vyráběny podle výrobní dokumentace odběratele (zákazníka) nebo podle výrobní dokumentace vypracované MABA Prefa spol. s r.o. Veselí nad Lužnicí spol. s r.o. na základě zpracovaného statistického výpočtu a projektu pro realizaci.

Výrobní dokumentace zpravidla obsahuje:

  • výkresy tvaru
  • výkresy výztuže

Ve výrobní dokumentaci musí být uvedeny pevnostní třídy betonu, hodnota krytí výztuže, druh použité betonářské oceli.
Ve výkresech tvaru se uvádí celková kubatura dílce a objem betonu. U sendvičů se dále uvádí objem tepelně izolačních materiálů a samostatně objem betonu ve fasádní vrstvě a nosné vrstvě. Současně se v těchto výkresech uvádí také hmotnost výrobku.

2. Kvalita výrobků

Kontrola jakosti výrobků je průběžně zjištována v souladu se směrnicemi pro systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001: 2008. Doklad o jakosti výrobků je pro odběratele uveden na dodacích listech. Písemné prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy je vydáváno na celou dodávku, řídí se zákonem 163/2002 Sb.
Na základě žádosti odběratele je vystavena kopie o prohlášení o shodě dle §13 zák.22/97 Sb.

3. Rozměrové tolerance stavebních dílů

  Dílce Mezní úchylky v mm při jmenovitých rozměrech výrobků v m
do 1,5 od 1,5
do 3
od 3
do 6
od 6
do 10
od 10
do 15
od 15
do 22
od 22
do 30
přes 30
  Délka tyčovitých dílců
(např. sloupy, průvlaky,
vazníky, krokve)
± 6 ± 8 ± 10 ± 12 ± 14 ± 16 ± 18 ± 20
  Délky a šířky stěnových
a stropních desek
± 8 ± 8 ± 10 ± 12 ± 16 ± 20 ± 20 ± 20
  Délky a šířky dílců
obvodového pláště
± 5 ± 6 ± 8 ± 10
  Délky předpjatých dílců ± 16 ± 16 ± 20 ± 25 ± 30
  Délky schodišťových ramen ± 8 ± 8 ± 10
  Šířky schodišťových ramen ± 5 ± 5 ± 5
  Délky a šířky filigránových
desek
± 8 ± 8 ± 12 ± 14

3.2. Mezní úchylky rozměrů průřezu

  Dílce Mezní úchylky v mm při jmenovitých rozměrech výrobků v m
do 0,15 od 0,15
do 0,30
od 0,30
do 0,60
od 0,60
do 1,0
od 1,0
do 1,5
přes 1,5
  Tloušťka stropních panelů ± 6 ± 8 ± 10
  Tloušťka stěnových panelů
Vnitřních a dílců
obvodového pláště
± 5 ± 6 ± 8
  Rozměry průřezů tyčových
dílců
± 6 ± 6 ± 8 ± 12 ± 16 ± 20
  Tloušťka filigránových
panelů
+10
-6

3.3. Úhlová tolerance

  Dílce Úhlová tolerance jako při délkách v mm, rozměry L v m
do 0,4 od 0,4
do 1,0
od 1,0
do 1,5
od 1,5
do 3,0
od 3,0
do 6
přes 6
  Stěnové a stropní deskové
dílce bez povrchových
úprav
8 8 8 8 10 12
  Stěnové dílce a dílce
obvodového pláště s
povrchovými úpravami
5 5 5 6 8 10
  Průřezy tyčových dílců
(např. sloupů, průvlaků
vazníků, trámců)
4 6 8

3.4. Rovinnost ploch

Nerovnosti v ploše dílců, resp. jejich prohnutí, se posuzují přiložením 2m latě a smí dosáhnout max. hodnoty 5 mm. U sendvičových desek s délkou větší než 5 m se často objevují deformace (prohnutí) v důsledku nerovnoměrného vysychání a smršťování betonu vně a uvnitř sendvičového prvku. Deformace jsou tím větší, čím rychlejší je proces vysychání z vnějšku, přitom má velký vliv vystavení dílců slunečnímu svitu a vlivům povětrnosti. Je proto nutné zajistit u takových výrobků včasné ošetřování vlhčení vodou alespoň po dobu 7 dní od vyrobení, zejména pak v prvních třech dnech. Včasné ošetřování zabrání deformacím. V případě výskytu deformací prohnutím nesmí tyto překročit 5 mm při posuzování 2 m latí.

3.5. Povrch stavebních dílců

3.5.1. Betonový povrch dílců
Povrch dílců musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková plocha vadných míst nesmí převyšovat 5% celkového povrchu dílce, u tenkostěnných výrobků jen 1%. Lokální hnízda nesmějí zasahovat více než 5% plochy příčného průřezu dílce.

3.5.1. Pohledový beton

3.5.3. Plochy z pohledového betonu jsou betonové plochy, které zůstávají po zabudování do stavebního objektu viditelné a plní výtvarnou funkci. Tyto plochy jsou buď hladké nebo různě plasticky vytvarované, např. pomocí platové bednící folie (Noe-plat apod.). Jako základ pro provedení zakázky se obvykle vychází z dohodnutého zkušebního vzorku.

Při zhutňování betonu nelze v plné míře zabránit vzniku drobných vzduchových pórů do průměru 3 mm, ojediněle až 5 mm, na ploše pohledového betonu. Dodatečné práce na plochách z pohledového betonu proto není možno v podstatě vyloučit. Při poškození se vysprávky ploch provádějí podle řemeslnických zásad tak, aby nevyvstaly podstatné rozdíly ve struktuře, rozměrech a barvě.

Posouzení ploch z pohledového betonu se může uskutečnit jen podle objektivních hledisek a ze vzdálenosti, přiměřené velikosti stavebního díla. S ohledem na použití přírodních výchozích látek nelze vždy dosáhnout jednotného barevného tónu plochy z pohledového betonu, a proto se doporučuje sjednocovací nátěr.
Fasádní plocha může při ostrém bočním slunečním osvětlení zdánlivě vykazovat ostřejší kontrasty v detailech rovinnosti, které však při běžném osvětlení nejsou zřejmé, nelze je tudíž považovat za vadu. Reklamace plochy pohledového betonu lze uznat, pokud by hodnoty naměřené na plochách dílců překračovaly tolerance uvedené v bodě 3.4.

3.6. Ostatní tolerance

Umístění dveřních okenních otvorů ve vodorovném i svislém směru + 10 mm. Svislost otvorů – odchylka od svislice + 2 mm/m.
Mezní úchylky v mm pro osazení zámečnických výrobků + 10 mm.

Language »